THÔNG ĐIỆP THƯƠNG HIỆU

3I: Insignt – Inovation – Impact
Insight: Thấu hiểu khách hàng
Inovation: Đưa giải pháp cải tiến hiệu quả
Impact: Tạo nhận thức và thực thi thay đổi