ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

BrainGroup là tổ chức tư vấn đầu tư, Đối với BrainGroup, doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) thường thiếu sản phẩm + con người + hệ thống nên sức cạnh tranh không cao, phát triển không bền vững. Để có sản phẩm tốt, con người hay cần có tài chính đầu tư, cần có hệ thống vận hành tốt cần phải xây dựng. Do vậy BrainGroup đầu tư vào các doanh nghiệp về tài chính và hệ thống để mỗi doanh nghiệp liên kết đạt được sứ mệnh của mình.

  • Đầu tư ngành: Giáo dục, Phòng khám, Chuỗi F&B, Thực phẩm, Nông sản
  • Đầu tư vào các StarUp đã trải qua 3 năm kinh doanh.
  • Chúng tôi giúp các doanh nghiệp đầu tư: Hệ thống quản trị, Tài chính, Đội ngũ vận hành