HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

BrainCoach là thành viên của BrainGroup chuyên đào tạo thực tiễn dành cho doanh nghiệp, mang tinh hoa quản trị thực hành đến với đội ngũ quản lý doanh nghiệp. BrainCoach giúp đội ngũ của doanh nghiệp cập nhật kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, bản lĩnh thực thi những mục tiêu lớn hơn nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

  • Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp (inhouse training)
  • Huấn luyện đội ngũ quản lý cấp trung
  • CEO Coaching (Huấn luyện CEO tại bàn)
  • Đánh giá năng lực đội ngũ
  • Phân tích hoàn thiện năng lực đội ngũ
  • Hợp tác đào tạo đội ngũ kế thừa.